"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego informujemy o konieczności zwrócenia wypożyczonych podręczników.

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW:

Zwrotu podręczników dokonujemy według ustalonego harmonogramu.

Podręczniki zwracamy w pełnych kompletach, zapakowane w reklamówkę, z włożoną do środka kartką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza uczeń. Kartkę z imieniem, nazwiskiem ucznia oraz klasą i datą zwrotu przyklejamy również na zewnątrz reklamówki.

Tak przygotowane książki pozostawiamy w sali nr 2 (sala na dolnym korytarzu).

Książki trafiają na kwarantannę. Po jej zakończeniu wychowawca powiadomi rodziców o ewentualnych brakach w zwrocie.

Podręczniki należy przygotować do zwrotu: zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki, usunąć foliowe oprawki, zmazać ołówek, podkleić rozdarte lub wypadające kartki, oraz usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki itp.).

WAŻNE!!! Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je koniecznie zwrócić wraz z podręcznikiem.

W sytuacji stwierdzenia zniszczenia/zagubienia – zgodnie z obowiązującym regulaminem wypożyczeń rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany przez wychowawcę lub nauczyciela bibliotekarza.

HARMONOGRAM ODBIORU PODRĘCZNIKÓW :

 • 15. 06. 2020 , 16. 06. 2020 w godzinach 9.00- 11.30

                  Klasa VIII

 • 22 .06 2020  w godzinach 9.00- 11.30

                  Klasy VII, VI, V

 • 23. 06 2020 w godzinach  9.00- 11.30

                  Klasy I, II, III, IV

Zachowujemy również zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (maseczki, dystans społeczny).

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Szczegółowe rozwiązania związane z organizacją egzaminu zawarte są w Procedurach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w SP3Pcim.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. AK W PCIMIU

 Harmonogram konsultacji obowiązuje od 01.06. do 25.06.2020 r.

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani zgłosić wybranemu nauczycielowi lub wychowawcy chęć skorzystania z konsultacji zarówno indywidualnej jak i grupowej z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12.00, po to, aby prowadzący nauczyciel znał liczbę uczestników i przygotował odpowiednią ilość materiału do pracy z uczniami oraz znał liczebność grupy, która nie może przekraczać 12 osób.
Ponadto rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani podpisać i dostarczyć do szkoły zgodę na udział dziecka w konsultacji indywidualnej/grupowej.

PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

ZGODA NA KONSULTACJE INDYWIDUALNE

ZGODA NA KONSULTACJE GRUPOWE

Drodzy Uczniowie!

Z okazji Waszego Święta - Dnia Dziecka, którego w tym roku szkolnym, niestety nie będziemy mogli wspólnie obchodzić, pragnę Wam złożyć najlepsze życzenia, aby spełniały się Wasze dziecięce marzenia, aby nie opuszczała Was w tym trudnym czasie , jak powiedział Janusz Korczak: „radość pokonywanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy, radość tryumfu i szczęście samodzielności”.

Ta radość niech towarzyszy  nadziei  naszego szybkiego spotkania w szkole.

Dyrektor szkoły

Barbara Polańska

Informuję, że od dnia 02.06.2020r.będzie możliwość korzystania  z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w  przedszkolu. Dotyczy to dzieci,, których rodzice zgłosili potrzebę uczestniczenia w tych zajęciach.
Dzieci będą przyjmowane po złożeniu podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka oraz potwierdzeniu zapoznania się z przyjętymi w szkole/przedszkolu procedurami postępowania w trakcie pandemii koronowirusa COVID19.
Na konsultacje przeznaczone dla klas 4-8 będą przyjmowani uczniowie od 01.06.2020 zgodnie z harmonogramem przekazanym poszczególnym oddziałom przez wychowawców. Uczniowie  korzystający z tej formy są zobowiązani do zapoznania się z przyjętymi w szkole procedurami postepowania w trakcie pandemii. Warunkiem uczestniczenia w konsultacjach jest podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów wszystkich zgód i oświadczeń będących załącznikami (nr 1 i nr 2) do Procedury postepowania w trakcie pandemii koronowirusa w SP nr 3 w Pcimiu.
Pozdrawiam i życzę zdrowia.
dyrektor szkoły
Barbara Polańska

W związku z decyzjami Ministra Edukacji Narodowej umożliwiającymi stopniowy powrót szkół do stacjonarnego funkcjonowania oraz na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań rodziców i uczniów, a także mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne dzieci informuję, że:

- od 18.05.2020r. będą prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły wg harmonogramu ustalonego z rodzicami uczniów.

- od 25.05.2020r. będą prowadzone konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów zdawanych na egzaminie końcowym.

- od 01.06.2020r. prowadzone będą konsultacje, w szczególności z przedmiotów, z których uczeń chce uzyskać wyższą ocenę końcoworoczną.

Z uwagi na małe zainteresowanie do tej pory zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w klasach 1-3  decyzję o ich organizowaniu podejmę 7 czerwca 2020r.

Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami organizacji poszczególnych zajęć, które wkrótce ukażą się na stronie internetowej szkoły.

                                                                                        Z życzeniami zdrowia

                                                                                             Barbara Polańska

                                                                                               dyrektor szkoły

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PCIM

 

ZGODA NA KONSULTACJE INDYWIDUALNE

ZGODA NA KONSULTACJE GRUPOWE

ZGODA NA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

ZGODA NA OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ

ZGODA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Podkategorie