"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej
32-432 Pcim 598
tel: (12) 274-80-16
adres email: szkola3pcim3@wp.pl
NIP: 6812037479

Dyrektor szkoły: mgr Barbara Polańska

Informuję, że od dnia 02.06.2020r.będzie możliwość korzystania  z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w  przedszkolu. Dotyczy to dzieci,, których rodzice zgłosili potrzebę uczestniczenia w tych zajęciach.
Dzieci będą przyjmowane po złożeniu podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka oraz potwierdzeniu zapoznania się z przyjętymi w szkole/przedszkolu procedurami postępowania w trakcie pandemii koronowirusa COVID19.
Na konsultacje przeznaczone dla klas 4-8 będą przyjmowani uczniowie od 01.06.2020 zgodnie z harmonogramem przekazanym poszczególnym oddziałom przez wychowawców. Uczniowie  korzystający z tej formy są zobowiązani do zapoznania się z przyjętymi w szkole procedurami postepowania w trakcie pandemii. Warunkiem uczestniczenia w konsultacjach jest podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów wszystkich zgód i oświadczeń będących załącznikami (nr 1 i nr 2) do Procedury postepowania w trakcie pandemii koronowirusa w SP nr 3 w Pcimiu.
Pozdrawiam i życzę zdrowia.
dyrektor szkoły
Barbara Polańska

W związku z decyzjami Ministra Edukacji Narodowej umożliwiającymi stopniowy powrót szkół do stacjonarnego funkcjonowania oraz na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań rodziców i uczniów, a także mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne dzieci informuję, że:

- od 18.05.2020r. będą prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły wg harmonogramu ustalonego z rodzicami uczniów.

- od 25.05.2020r. będą prowadzone konsultacje dla uczniów klas ósmych z przedmiotów zdawanych na egzaminie końcowym.

- od 01.06.2020r. prowadzone będą konsultacje, w szczególności z przedmiotów, z których uczeń chce uzyskać wyższą ocenę końcoworoczną.

Z uwagi na małe zainteresowanie do tej pory zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w klasach 1-3  decyzję o ich organizowaniu podejmę 7 czerwca 2020r.

Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami organizacji poszczególnych zajęć, które wkrótce ukażą się na stronie internetowej szkoły.

                                                                                        Z życzeniami zdrowia

                                                                                             Barbara Polańska

                                                                                               dyrektor szkoły

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PCIM

 

ZGODA NA KONSULTACJE INDYWIDUALNE

ZGODA NA KONSULTACJE GRUPOWE

ZGODA NA ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

ZGODA NA OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ

ZGODA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

W związku z możliwością  prowadzenia zajęć rewalidacyjnych  (od 18.05.2020 r.) oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III (od 25.05.2020 r.) Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu informuje, że:

1.Zajęcia będą uruchomione pod warunkiem spełnienia przez szkołę wszystkich wytycznych GIS, MZ i MEN. Obecnie nasz szkoła nie spełnia tych wytycznych, ale trwają przygotowania do zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczniów w placówce.

2.Uczniowie klas I-III nadal będą korzystać z nauki zdalnej, a podczas zajęć opiekuńczo wychowawczych z pomocy wychowawcy świetlicy.

3.Do świetlicy i na zajęcia rewalidacyjne mogą być zgłaszane tyko dzieci zdrowe i z rodzin niepodlegających kwarantannie.

4.Pierwszeństwo w przyjmowaniu na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mają dzieci rodziców pracujących.

5.Szczegóły dotyczące zasad bezpieczeństwa i organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych i rewalidacyjnych zostaną  podane po 18.05.2020 r. w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w w/w zajęciach proszeni są o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy klasy mailowo lub telefonicznie.

Podkategorie