"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

logo pokl ue kolor

Od 01.09.2012r. do 30.06.2013 na terenie Gminy realizowany jest projekt pt. „Indywidualizacja – szansą dla dzieci z Gminy Pcim”. 

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów/uczennic klas  I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Pcim. 

Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:
• Podniesienie poziomu umiejętności matematycznych, polonistycznych uczniów/uczennic, którzy mają trudności w ich zdobywaniu; 
• Rozwinięcie kompetencji językowych i komunikacyjnej aktywności dziecka;
• Rozwinięcie predyspozycji i zdolności poznawczych uczniów/uczennic uzdolnionych; 
• Stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę  z uczniem poprzez doposażenie bazy dydaktycznej SP w okresie realizacji projektu;
•  Poprawa sprawności ruchowej oraz zaburzeń wad postawy 


W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia skierowane do uczniów ze szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pcim:
a.  zajęcia logopedyczne, 
b. zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania- m.in. matematyczno-przyrodnicze, artystyczne,
c. zajęcia wyrównawcze  - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu,  trudności   w zdobywaniu umiejętności matematycznych , 
d. zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z arteterapii  oraz zajęcia z oligofrenopedagogiki,
e. gimnastyka korekcyjna.


Do udziału w projekcie uprawnieni są uczniowie klas I - III uczęszczający do jednej ze szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu; Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu; Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży; Szkoła Podstawowa nr 3 w Stróży; Szkoła Podstawowa w Trzebuni . 

O szczegółach projektu można uzyskać informacje w Biurze Projektu w budynku Zakładu Obsługi Szkół w Pcimiu ,numer telefonu 12 2748-061  oraz na bieżąco stronie internetowej www.pcim.pl. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                      
Członkowie zespołu realizującego projekt w naszej szkole:

Anna Majerczyk -  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie

mgr Elżbieta Ślusarczyk - 
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznychoraz zajęciarozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie

mgr Agata Witek - 
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie

mgr Iwona Bzdek - 
zajęcia logopedycznedla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

mgr Dorota Mucha - zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej  

mgr Lucyna Wójtowiec - oligofrenopedagogika dla dzieci niepełnosprawnych