"Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie."

Stefan Pacek

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

- załącznik do planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

Lp.

ZADANIE - CZYNNOŚĆ

TERMIN

UWAGI

1

Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

       1września 2021 r.

24 czerwca 2022 r.

§2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –
Dz. U. 46, poz. 432, z późn. zmianami

2

Zakończenie pierwszego semestru

styczeń

2022 r.

 

3

Terminy klasyfikacji śródrocznej

styczeń 2022r.czerwiec 2022r.

Klasyfikacja przed feriami, wystawienie ocen; konferencja

4

Termin ferii zimowych

Termin ferii letnich


17 stycznia do 30 stycznia 2022r.

24 czerwca -
31 sierpnia 2022 r.  

§3 ust.1, pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18.04.2015 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U.nr 46. Poz. 432 z późniejszymi zmianami

5.

Przerwy świąteczne:

- zimowa

- wiosenna

23 grudnia –

31.grudnia 2022r.

14kwietnia do 19 kwietnia 2022r.

§3 ust.1, pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18.04.2015 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. nr 46. Poz. 432 z późniejszymi zmianami

6

Rekolekcje wielkopostne

Inne przerwy w nauce:

- dni wolne od zajęć

- egzamin kl. VIII

do uzgodnienia

           

12 listopada 2021r.

7 stycznia 2022r.

2 maja 2022r.

27 maja 2022r.

17 czerwca 2022r.

24,25 i 26 maja 2022r.

 

7

Spotkania z rodzicami

Wybory do Rady Rodziców

Dni otwarte

Zebranie wychowawców klas z rodzicami

Spotkanie dyrekcji z rodzicami

       

wrzesień 2021r.

wg kalendarza i potrzeb

 

8

Zebrania Rady Pedagogicznej i jej tematyka

zgodnie
z Planem Nadzoru

terminy i tematy ustalone przez dyrektora szkoły